ចាប់ពី :  ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ  ដល់ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ
របាយការណ៍
ស្តីពី
ស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានគ្រប់ប្រភេទ
(ចាប់ពី  ថ្ងៃទី ០១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧ ដល់  ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧ )
ល.រ ខេត្ត រាជធានី​
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ខេត្តបាត់ដំបង
ខេត្តកំពង់ចាម
រាជធានីភ្នំពេញ
ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
សរុប
ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋចុះបញ្ជី ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានតាមប្រភេទនីមួយៗ អត្រានុកូលដ្ឋានសម្រាប់ ជនបរទេស ផ្សេងៗ
កំណើត បញ្ជាក់កំណើត អា.ពិពាហ៍រវាងពលរដ្ឋ មរណភាព
សរុប ស្រី ខ្មែរនិងខ្មែរ ខ្មែរនិងបរទេស កំណើត អា.ពិពាហ៍រវាងពលរដ្ឋ មរណភាព
សរុប ស្រី សរុប ស្រី គូ គូ សរុប ស្រី
៤៧៥ ២១៧ ១៦១ ៦៩ ១៣៣ ៥៩ ៦២ ៥៥ ២៦
៥៦ ២៧ ២៣ ១៣ ២០
៤៩ ២៥ ២៦ ១១
៥៨០ ២៦៩ ១៩២ ៨៨ ១៧៩ ៧៨ ៧៣ ៥៩ ២៨
ល.រ ខេត្ត រាជធានី​ ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋចុះបញ្ជី ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានតាមប្រភេទនីមួយៗ អត្រានុកូលដ្ឋានសម្រាប់ ជនបរទេស ផ្សេងៗ
កំណើត បញ្ជាក់កំណើត អា.ពិពាហ៍រវាងពលរដ្ឋ មរណភាព
សរុប ស្រី ខ្មែរនិងខ្មែរ ខ្មែរនិងបរទេស កំណើត អា.ពិពាហ៍រវាងពលរដ្ឋ មរណភាព
សរុប ស្រី សរុប ស្រី គូ គូ សរុប ស្រី
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ខេត្តបាត់ដំបង ៤៧៥ ២១៧ ១៦១ ៦៩ ១៣៣ ៥៩ ៦២ ៥៥ ២៦
ខេត្តកំពង់ចាម ៥៦ ២៧ ២៣ ១៣ ២០
រាជធានីភ្នំពេញ
ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ៤៩ ២៥ ២៦ ១១
សរុប ៥៨០ ២៦៩ ១៩២ ៨៨ ១៧៩ ៧៨ ៧៣ ៥៩ ២៨